top of page

Všeobecné obchodné podmienky

1. Všeobecné ustanovenia


Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti spoločnosti EASYFOOD s.r.o. so sídlom Pod Orešinou 10, 949 01, Nitra, IČO: 47 112 891, DIČ: 2023751301, IČ DPH: SK2023751301,

tel: 0915 999 179, e-mail: violabakery@violabakery.sk (ďalej aj ako “predávajúci”) a kupujúceho.

 

Orgán dohľadu: Regionálna veterinárna a potravinová správa Nitra, Akademická 1, 94901 Nitra

 

Predávajúci je prevádzkovateľ internetového obchodu www.violabakery.sk

 

Všetky vzťahy medzi Kupujúcim a Predávajúcim, ktoré nie sú upravené týmito šeobecnými obchodnými podmienkami, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
Ak je Kupujúci spotrebiteľom v zmysle § 52 ods. 4 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, teda ak sa jedná o Kupujúceho, ktorý pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti, riadia sa vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
Práva Kupujúceho vo vzťahu k Predávajúcemu vyplývajú zo zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

 

Kupujúcim je fyzická alebo právnická osoba, ktorá sa registruje prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho alebo si prostredníctvom neho objedná tovar (ďalej aj ako “kupujúci”).

 

Používaním internetového obchodu predávajúceho a potvrdením objednávky dáva kupujúci súhlas s týmito obchodnými podmienkami.

 

Kontaktné údaje Predávajúceho pre Kupujúceho:

 

EASYFOOD s.r.o. so sídlom Pod Orešinou 10, 949 01, Nitra
Prevádzka Viola Bakery, Bratislavská 7, 949 01, Nitra

 

Telefonický kontakt: 0915 999 179
E- mail: violabakery@violabakery.sk

 

Proces registrácie Kupujúceho, elektronické objednanie tovaru a uskutočnenie platby za tovar objednaný elektronicky, ako aj spracovanie osobných údajov Kupujúceho je chránené a zabezpečené. Osobné a dôverné informácie sú bezpečne uchovávané počas prenosu z prehliadača Kupujúceho na www.violabakery.sk
 

2. Objednávka


Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých registračných formulárov. Predávajúci nezodpovedá za omeškanie dodávky a za škodu, ktorá bola spôsobená dôsledkom toho, že Kupujúci pri registrácii nezadal všetky požadované údaje a/alebo vyplnil registračný formulár chybne. Predávajúci tiež nezodpovedá za škodu, ktorá bola spôsobená Kupujúcemu dôsledkom toho, že Kupujúci zabudol svoje prístupové heslo a/alebo sa prístupové heslo Kupujúceho dostalo do rúk nepovolaných osôb bez pričinenia Predávajúceho.

 

Prijatá elektronická zálohová objednávka je považovaná za návrh Kúpnej zmluvy a je záväzná.
Kúpna zmluva medzi Predávajúcim a Kupujúcim vzniká na základe záväzného potvrdenia elektronickej objednávky v systéme. Predávajúci je povinný potvrdiť e-mailovou správou (na e-mailovú adresu Kupujúceho uvedenú v elektronickej objednávke) obsah elektronickej objednávky Kupujúceho a to bez odkladne po jej doručení Predávajúcemu, inak platí, že k uzavretiu Kúpnej zmluvy medzi Zmluvnými stranami nedošlo.
Kupujúci je povinný skontrolovať obsah elektronickej objednávky uvedený v e-mailovej správe zaslanej Predávajúcim. V prípade zistenia nezrovnalostí týkajúcich sa obsahu elektronickej objednávky potvrdenej
zo strany Predávajúceho, je Kupujúci povinný o tom upovedomiť Predávajúceho prostredníctvom e-mailovej správy zaslanej na e-mailovú adresu violabakery@violabakery.sk


Za podstatné náležitosti elektronickej objednávky sa považujú:
1. Identifikácia Kupujúceho, t.j. obchodné meno alebo meno a priezvisko, sídlo/bydlisko, IČO, DIČ, kontakt(telefón a e-mailová adresa);
2. Kód objednávaného tovaru podľa katalógu alebo tiež jeho popis;
3. Množstvo objednávaného tovaru;
4. Adresa miesta dodania tovaru: Adresa prevádzky pri osobnom odbere je uvedená na webovej stránke Predávajúceho, a Kupujúci počas zadávania objednávky určí spôsob dodania tovaru, resp. vyzdvihnutia objednávky.
5. Okamih dodania tovaru (deň, hodina), ak sa Kupujúci dohodne s Predávajúcim odlišne ako je uvedené v obchodných podmienkach;
6. Meno a priezvisko osoby oprávnenej k prevzatiu dodávaného tovaru (ak nebude tento údaj uvedený, má sa za to, že k prevzatiu dodávaného tovaru je oprávnený Kupujúci, prípadne akýkoľvek jeho zamestnanec alebo rodinný príslušník). 

 

Ak nebude objednávka obsahovať náležitosti podľa predchádzajúceho odseku, je považovaná za neúplnú. Predávajúci sa v takom prípade pokúsi kontaktovať Kupujúceho telefonicky alebo emailom a vyzvať ho k odstráneniu nedostatkov elektronickej objednávky a jej prípadnému spresneniu a/alebo doplneniu.
Okamihom doručenia údajov spresňujúcich a/alebo doplňujúcich elektronickú objednávku Predávajúcemu sa elektronická objednávka považuje za úplnú. V prípade nedodania potrebných údajov zo strany Kupujúceho do 12.hod. od obdržania objednávky Kupujúcim, bude objednávka stornovaná.

 

3.  Storno objednávky


Kupujúci má právo stornovať elektronickú objednávku bez udania dôvodu aj po jej záväznom potvrdení zo strany Predávajúceho, maximálne však 48 hod. pred okamihom dodania tovaru uvedeného v objednávke. 

 

Predávajúci si vyhradzuje právo vo výnimočných prípadoch zrušiť objednávku alebo jej časť, ak sa tovar už nevyrába alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena tovaru alebo z dôvodu vyššej moci (výpadky energií, ochorenia zamestnancov a pod.).
V prípade, že táto situácia nastane, Predávajúci bude okamžite kontaktovať Kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že Kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet v lehote 15-tich kalendárnych dní.

4. Cenové podmienky

 

Kúpna cena tovarov ponúkaných Predávajúcim prostredníctvom www.violabakery.sk je uvedená vždy vedľa vybraného tovaru. Kúpna cena sa vždy uvádza s daňou z pridanej hodnoty, ak nie je uvedené inak.
Predávajúci si vyhradzuje právo jednostranne upraviť (zvýšiť/znížiť) ceny tovarov s tým, že nové ceny tovarov sú pre Kupujúceho platné dňom ich uverejnenia na ww.violabakery.sk. Takáto úprava ceny sa nevzťahuje na tovar už Kupujúcim objednaný. V prípade, ak sa na www.violabakery.sk objaví pri niektorom tovare cena evidentne chybná, napr. ak ide o tovar bežne dostupný a všeobecne známy a jeho cena sa odlišuje od ceny obvyklej, alebo z dôvodu chyby systému sa pri tovare objaví cena "0,- €" alebo "1,- €", Predávajúci nemá povinnosť tovar dodať za cenu chybnú, ale môže Kupujúcemu
ponúknuť dodanie tovaru za cenu riadnu. Ak Kupujúci v tomto prípade s riadnou cenou tovaru nesúhlasí, môže od Kúpnej zmluvy odstúpiť. 

 

5. Platobné podmienky
Platby sa vykonávajú v EUR, pričom Predávajúci vyžaduje platbu vopred, alebo pri prevzatí objednávky.
Pri tomto spôsobe platby si Kupujúci vyzdvihne tovar v prevádzke Viola Bakery, Bratislavská 7, Nitra (alebo využije dovoz) spolu s vyúčtovacou faktúrou, príp. pokladničným dokladom. V prípade platby vopred Kupujúci môže využiť platobnú bránu alebo uhradí celú sumu tovaru uvedeného v elektronickej objednávke na účet

 

EASYFOOD s.r.o.
TATRA BANKA 
IBAN: SK70 1100 0000 0029 2990 1413

 

Variabilný symbol: číslo objednávky

 

Poznámka: Meno a priezvisko objednávateľa z objednávky

Online platby pre nás zabezpečuje platobná brána Comgate. Poskytovateľ služby, spoločnosť Comgate a.s. je licencovaná Platobná inštitúcia pôsobiaca pod dohľadom Českej národnej banky. Platby prebiehajúce cez platobnú bránu sú plne zabezpečené a všetky informácie sú šifrované. Ďalšie informácie a kontakty nájdete na www.comgate.sk

 

6. Dodacie podmienky

 

Tovar bude pripravený v termíne určenom Kupujúcim v prevádzke Viola Bakery, kde si ho Kupujúci môže prevziať osobne, alebo si objedná dovoz tovaru na adresu určenú Kupujúcim. 

 

Tovar je dovezený Predávajúcim v špeciálnych termoboxoch udržujúcich teplotu chladničky a to autom, na adresu miesta dodania uvedenú Kupujúcim v elektronickej objednávke, tak isto na presný čas uvedený Kupujúcim v elektronickej objednávke. Náš šofér bude telefonicky kontaktovať Kupujúceho pred dodaním tovaru Kupujúcemu a záväzne si s ním dohodne presný čas dodania tovaru Kupujúcemu. V prípade, ak Kupujúci nebude prítomný v čase, ktorý si záväzne dohodol s kuriérskou službou, na mieste dodania a nesplnomocní inú osobu na prevzatie tovaru, Kupujúci zodpovedá za škodu, ktorá vznikla Predávajúcemu a/alebo kuriérskej službe v dôsledku neúspešného dodania tovaru Kupujúcemu. Náklady opätovného dodania tovaru Kupujúcemu znáša Kupujúci.

 

Vlastnícke právo k tovaru prechádza na Kupujúceho jeho prevzatím a zaplatením kúpnej ceny.

 

Pri neprevzatí zaplateného tovaru v termíne určenom Kupujúcim, Predávajúci uskladní tovar vo svojej prevádzke najviac na 24 hodín po termíne dodania. Pri vyzdvihnutí objednávky do 24 hodín od termínu určeného Kupujúcim na prevzatie, Predávajúci právo záručnej doby uzná len na dobu prepočítanú na celkovú záručnú dobu, t.j. do 24 hodín po termíne dodania určeného Kupujúcim v objednávke. Ak si Kupujúci neprevezme objednávku do 24 hodín , Predávajúci má právo tovar z dôvodu rýchleho skazenia zneškodniť. Kupujúci nemá v tomto prípade právo reklamácie, ani právo na vrátenie zaplatenej sumy.

 

V prípade poškodenia zásielky s tovarom je nutné na mieste dodania tovaru spísať s prepravcom protokol o zistených chybách spôsobených počas prepravy. Ak Kupujúci tovar prevezme aj napriek evidentnému poškodeniu obalu, Predávajúci neuzná prípadné neskoršie reklamácie z tohto dôvodu.

 

7. Záručné podmienky a záručná doba

 

Na dodávaný tovar je Kupujúcemu poskytnutá záručná doba 24 hodín. Po 24 hodinách právo reklamácie u Kupujúceho zaniká. Záručná doba začína plynúť v deň odovzdania tovaru Kupujúcemu. Ku každému tovaru
zakúpenému u Predávajúceho je pri jeho dodaní Kupujúcemu priložená faktúra (doklad o kúpe tovaru), alebo pokladničný doklad, ktorý slúži zároveň ako záručný doklad.

 

Reklamovať je možné len tovar zakúpený u Predávajúceho a úplne zaplatený, a to do 24h od prevzatia tovaru. Pri uplatnení reklamácie je Kupujúci povinný priniesť do 24h na adresu prevádzky uvedenej na webovej stránke Predávajúceho, v Nitre reklamovaný tovar, v chránenom obale (termotaške) s teplotou vo vnútri do 8 Stupňov Celzia, minimálne s 80%-ným obsahom predaného tovaru, vrátane Požadovaných dokladov – faktúra alebo pokladničný blok. Oprávnená záručná reklamácia je bezplatná. Pri neoprávnenej reklamácii je Kupujúci povinný uhradiť náklady vzniknuté riešením tejto reklamácie.
 

8. Záverečné ustanovenia

 

Odoslaním elektronickej objednávky Predávajúcemu, Kupujúci zároveň potvrdzuje svoj
bezvýhradný súhlas s obchodnými podmienkami Predávajúceho.

 

Tieto Obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 1.3.2024

 

 

V Nitre 1.3. 2024

bottom of page