top of page
68855260_734333373683137_6231061372474490880_n.jpg

Všeobecné obchodné podmienky

1. Všeobecné ustanovenia


Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti spoločnosti
EASYFOOD s.r.o. so sídlom Ríbezľová 7, 949 01, Nitra, IČO: 47 112 891, DIČ:
2023751301,
IČ DPH: SK2023751301, tel: 0915 115 634, e-mail: violabakery@violabakery.sk
(ďalej aj ako “predávajúci”) a kupujúceho.

 

Orgán dohľadu: Regionálna veterinárna a potravinová správa Nitra, Akademická 1, 94901
Nitra

 

Predávajúci je prevádzkovateľ internetového obchodu www.violabakery.sk

 

Všetky vzťahy medzi Kupujúcim a Predávajúcim, ktoré nie sú upravené týmito všeobecnými
obchodnými podmienkami, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb.
Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
Ak je Kupujúci spotrebiteľom v zmysle § 52 ods. 4 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky
zákonník v platnom znení, teda ak sa jedná o Kupujúceho, ktorý pri uzatváraní a plnení
zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti, riadia sa
vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami príslušnými
ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
Práva Kupujúceho vo vzťahu k Predávajúcemu vyplývajú zo zákona č. 250/2007 Z.z.
o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb.
o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

 

Kupujúcim je fyzická alebo právnická osoba, ktorá sa registruje prostredníctvom
internetového obchodu predávajúceho alebo si prostredníctvom neho objedná tovar (ďalej
aj ako “kupujúci”).

 

Používaním internetového obchodu predávajúceho a potvrdením objednávky dáva kupujúci
súhlas s týmito obchodnými podmienkami.

 

Kontaktné údaje Predávajúceho pre Kupujúceho:

 

EASYFOOD s.r.o. so sídlom Ríbezľová 7, 949 01, Nitra
Prevádzka Viola Bakery, Bratislavská 7, 949 01, Nitra

 

Telefonický kontakt: 0915 115 634
E- mail: violabakery@violabakery.sk

 

Proces registrácie Kupujúceho, elektronické objednanie tovaru a uskutočnenie platby za
tovar objednaný elektronicky, ako aj spracovanie osobných údajov Kupujúceho je chránené
a zabezpečené. Osobné a dôverné informácie sú bezpečne uchovávané počas
prenosu z prehliadača Kupujúceho na www.violabakery.sk
 

2. Objednávka


Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých
registračných formulárov.
Predávajúci nezodpovedá za omeškanie dodávky a za škodu, ktorá bola spôsobená
dôsledkom toho, že Kupujúci pri registrácii nezadal všetky požadované údaje a/alebo
vyplnil registračný formulár chybne. Predávajúci tiež nezodpovedá za škodu, ktorá bola
spôsobená Kupujúcemu dôsledkom toho, že Kupujúci zabudol svoje prístupové heslo
a/alebo sa prístupové heslo Kupujúceho dostalo do rúk nepovolaných osôb bez pričinenia
Predávajúceho.

 

Prijatá elektronická zálohová objednávka je považovaná za návrh Kúpnej zmluvy a je
záväzná.
Kúpna zmluva medzi Predávajúcim a Kupujúcim vzniká na základe záväzného potvrdenia
elektronickej objednávky v systéme. Predávajúci je povinný potvrdiť e-mailovou správou
(na e-mailovú adresu Kupujúceho uvedenú v elektronickej objednávke) obsah elektronickej
objednávky Kupujúceho a to bez odkladne po jej doručení Predávajúcemu, inak platí,
že k uzavretiu Kúpnej zmluvy medzi Zmluvnými stranami nedošlo.
Kupujúci je povinný skontrolovať obsah elektronickej objednávky uvedený v e-mailovej
správe zaslanej Predávajúcim.
V prípade zistenia nezrovnalostí týkajúcich sa obsahu elektronickej objednávky potvrdenej
zo strany Predávajúceho, je Kupujúci povinný o tom upovedomiť Predávajúceho
prostredníctvom e-mailovej správy zaslanej na e-mailovú adresu
violabakery@violabakery.sk
Za podstatné náležitosti elektronickej objednávky sa považujú:
1. Identifikácia Kupujúceho, t.j. obchodné meno alebo meno a priezvisko,
sídlo/bydlisko, IČO, DIČ, kontakt(telefón a e-mailová adresa);
2. Kód objednávaného tovaru podľa katalógu alebo tiež jeho popis;
3. Množstvo objednávaného tovaru;
4. Adresa miesta dodania tovaru: Adresa prevádzky pri osobnom odbere je uvedená na
webovej stránke Predávajúceho, a Kupujúci počas zadávania objednávky určí
spôsob dodania tovaru, resp. vyzdvihnutia objednávky.
5. Okamih dodania tovaru (deň, hodina), ak sa Kupujúci dohodne s Predávajúcim
odlišne ako je uvedené v obchodných podmienkach;
6. Meno a priezvisko osoby oprávnenej k prevzatiu dodávaného tovaru (ak nebude
tento údaj uvedený, má sa za to, že k prevzatiu dodávaného tovaru je oprávnený
Kupujúci, prípadne akýkoľvek jeho zamestnanec alebo rodinný príslušník). 

 

Ak nebude objednávka obsahovať náležitosti podľa predchádzajúceho odseku, je
považovaná za neúplnú. Predávajúci sa v takom prípade pokúsi kontaktovať Kupujúceho
telefonicky alebo emailom a vyzvať ho k odstráneniu nedostatkov elektronickej objednávky
a jej prípadnému
spresneniu a/alebo doplneniu.
Okamihom doručenia údajov spresňujúcich a/alebo doplňujúcich elektronickú objednávku
Predávajúcemu sa elektronická objednávka považuje za úplnú. V prípade nedodania
potrebných údajov zo strany Kupujúceho do 12.hod. od obdržania objednávky
Kupujúcim, bude objednávka stornovaná.

 

3.  Storno objednávky


Kupujúci má právo stornovať elektronickú objednávku bez udania dôvodu aj po jej
záväznom potvrdení zo strany Predávajúceho, maximálne však 48 hod. pred okamihom
dodania tovaru uvedeného v objednávke. 

 

Predávajúci si vyhradzuje právo vo výnimočných prípadoch zrušiť objednávku alebo jej
časť, ak sa tovar už nevyrába alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena tovaru alebo
z dôvodu vyššej moci (výpadky energií, ochorenia zamestnancov a pod.).
V prípade, že táto situácia nastane, Predávajúci bude okamžite kontaktovať Kupujúceho za
účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že Kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu
kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet v lehote 15-tich
kalendárnych dní.

 

4. Cenové podmienky

 

Kúpna cena tovarov ponúkaných Predávajúcim prostredníctvom www.violabakery.sk je
uvedená vždy vedľa vybraného tovaru.
Kúpna cena sa vždy uvádza s daňou z pridanej hodnoty, ak nie je uvedené inak.
Predávajúci si vyhradzuje právo jednostranne upraviť (zvýšiť/znížiť) ceny tovarov s tým, že
nové ceny tovarov sú pre Kupujúceho platné dňom ich uverejnenia na www.violabakery.sk.
Takáto úprava ceny sa nevzťahuje na tovar už Kupujúcim objednaný.
V prípade, ak sa na www.violabakery.sk objaví pri niektorom tovare cena evidentne
chybná, napr. ak ide o tovar bežne dostupný a všeobecne známy a jeho cena sa odlišuje
od ceny obvyklej, alebo z dôvodu chyby systému sa pri tovare objaví cena "0,- €" alebo "1,-
€", Predávajúci nemá povinnosť tovar dodať za cenu chybnú, ale môže Kupujúcemu
ponúknuť dodanie tovaru za cenu riadnu. Ak Kupujúci v tomto prípade s riadnou cenou
tovaru nesúhlasí, môže od Kúpnej zmluvy odstúpiť. 

 

5. Platobné podmienky
Platby sa vykonávajú v EUR, pričom Predávajúci vyžaduje platbu vopred, alebo pri prevzatí
objednávky.
Pri tomto spôsobe platby si Kupujúci vyzdvihne tovar v prevádzke Viola Bakery,
Bratislavská 7, Nitra (alebo využije dovoz) spolu s vyúčtovacou faktúrou, príp.
pokladničným dokladom. V prípade platby vopred po uhradení a pripísaní celej sumy tovaru
uvedeného v elektronickej objednávke na účet

 

EASYFOOD s.r.o.
TATRA BANKA 
IBAN: SK70 1100 0000 0029 2990 1413

 

Variabilný symbol: číslo objednávky

 

Poznámka: Meno a priezvisko objednávateľa z objednávky

 

6. Dodacie podmienky

 

Tovar bude pripravený v termíne určenom Kupujúcim v prevádzke Viola Bakery, kde si ho

Kupujúci môže prevziať osobne, alebo si objedná dovoz tovaru na adresu určenú
Kupujúcim. 

 

Tovar je dovezený Predávajúcim v špeciálnych termoboxoch udržujúcich teplotu chladničky
a to autom, na adresu miesta dodania uvedenú Kupujúcim v elektronickej objednávke, tak
isto na presný čas uvedený Kupujúcim v elektronickej objednávke. Náš šofér bude
telefonicky
kontaktovať Kupujúceho pred dodaním tovaru Kupujúcemu a záväzne si s ním dohodne
presný čas dodania tovaru Kupujúcemu. V prípade, ak Kupujúci nebude prítomný v čase,
ktorý si záväzne dohodol s kuriérskou službou, na mieste dodania a nesplnomocní inú
osobu na prevzatie tovaru, Kupujúci zodpovedá za škodu, ktorá vznikla Predávajúcemu
a/alebo kuriérskej službe v dôsledku neúspešného dodania tovaru Kupujúcemu. Náklady
opätovného dodania tovaru Kupujúcemu znáša Kupujúci.

 

Vlastnícke právo k tovaru prechádza na Kupujúceho jeho prevzatím a zaplatením kúpnej
ceny.

 

Pri neprevzatí zaplateného tovaru v termíne určenom Kupujúcim, Predávajúci uskladní
tovar vo svojej prevádzke najviac na 24 hodín po termíne dodania. Pri vyzdvihnutí
objednávky do 24 hodín od termínu určeného Kupujúcim na prevzatie, Predávajúci právo
záručnej doby uzná len na dobu prepočítanú na celkovú záručnú dobu, t.j. do 24 hodín po
termíne dodania určeného
Kupujúcim v objednávke. Ak si Kupujúci neprevezme objednávku do 24 hodín , Predávajúci
má právo tovar z dôvodu rýchleho skazenia zneškodniť. Kupujúci nemá v tomto prípade
právo reklamácie, ani právo na vrátenie zaplatenej sumy.

 

V prípade poškodenia zásielky s tovarom je nutné na mieste dodania tovaru spísať s
prepravcom
protokol o zistených chybách spôsobených počas prepravy.
Ak Kupujúci tovar prevezme aj napriek evidentnému poškodeniu obalu, Predávajúci neuzná
prípadné neskoršie reklamácie z tohto dôvodu.

 

7. Záručné podmienky a záručná doba

 

Na dodávaný tovar je Kupujúcemu poskytnutá záručná doba 24 hodín. Po 24 hodinách
právo reklamácie u Kupujúceho zaniká.
Záručná doba začína plynúť v deň odovzdania tovaru Kupujúcemu. Ku každému tovaru
zakúpenému u Predávajúceho je pri jeho dodaní Kupujúcemu priložená faktúra (doklad o
kúpe tovaru), alebo pokladničný doklad, ktorý slúži zároveň ako záručný doklad.

 

Reklamovať je možné len tovar zakúpený u Predávajúceho a úplne zaplatený, a to do 24h
od prevzatia tovaru.
Pri uplatnení reklamácie je Kupujúci povinný priniesť do 24h na adresu prevádzky uvedenej
na webovej stránke Predávajúceho, v Nitre reklamovaný tovar, v chránenom obale
(termotaške) s teplotou vo vnútri do 8 Stupňov Celzia, minimálne s 80%-ným obsahom
predaného tovaru, vrátane Požadovaných dokladov – faktúra alebo pokladničný blok.
Oprávnená záručná reklamácia je bezplatná. Pri neoprávnenej reklamácii je Kupujúci
povinný uhradiť náklady vzniknuté riešením tejto reklamácie.
 

8. Záverečné ustanovenia

 

Odoslaním elektronickej objednávky Predávajúcemu, Kupujúci zároveň potvrdzuje svoj
bezvýhradný súhlas s obchodnými podmienkami Predávajúceho.

 

Tieto Obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 1.3.2023

 

 

V Nitre 1.3. 2023

bottom of page