top of page
68855260_734333373683137_6231061372474490880_n.jpg

Podmienky ochrany osobných údajov

Ochrana osobných údajov našich zákazníkov je pre nás samozrejmosťou. Všetky
osobné údaje, ktoré boli a sú získavané počas vašej návštevy na stránkach
spoločnosti EASYFOOD, s.r.o  sú osobné údaje spracovávané v súlade s
Nariadením Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o
ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto
údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov
“GDPR”) a v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení platnom a účinnom od 25. mája 2018.
V súvislosti so spracúvaním osobných údajov, Vám v zmysle čl. 13 Nariadenia
Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 (GDPR), poskytujeme nasledujúce
informácie.

 


Kto je prevádzkovateľ


Prevádzkovateľom, ktorý určil účely a prostriedky spracúvania vašich osobných
údajov je spoločnosť EASYFOOD, s.r.o., Ríbezľová 7, 949 01 NITRA,  IČO:
74112891,
IČ DPH: SK 2023751301 zapísaná v OR Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro vložka č.
34087/N

Môžete nás kontaktovať: 

EASYFOOD, s.r.o., 0915115634, violabakery@violabakery.sk


Čo v skratke znamená váš osobný údaj?


Vaším osobným údajom je akákoľvek informácia, ktorá sa vás týka a na základe
ktorej ste pre nás ako fyzická osoba určiteľným subjektom. Nastáva to v takých
prípadoch, keď vás môžeme priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä na základe
všeobecne použiteľného identifikátora alebo iného identifikátora, ako je napríklad
meno, priezvisko, identifikačné číslo, lokalizačné údaje alebo online identifikátor,
alebo na základe jednej alebo viacerých charakteristík či znakov, ktoré tvoria vašu
fyzickú identitu. Je to napr. identifikácia vašej osoby na základe čísla, kódu alebo
jedného či viacerých prvkov špecifických konkrétne pre vás. Medzi osobné údaje
teda spadajú najmä kontaktné údaje fyzickej osoby, jeho IP adresa, môžu nimi byť
informácie o využívaní služieb alebo o činnostiach a preferenciách fyzickej osoby.


Aké osobné údaje od vás žiadame a spracúvame?


Z dôvodu správneho vybavenia vašej objednávky a informovania o jej priebehu
potrebujeme poznať meno objednávajúceho, adresu, telefónny a e-mailový kontakt.
Ďalej potom evidujeme všetky vaše objednávky, ktoré ste u nás realizovali.


Prečo tieto údaje potrebujeme?


Na vybavenie vašej objednávky potrebujeme vedieť, za akých podmienok a kam ste
si tovar objednali dodať.

V prípade, že ste u nás registrovaný zákazník, ušetríte čas pri zadávaní údajov v
ďalších objednávkach, sledujete si históriu nákupov, alebo môžete využiť službu
správy obľúbených produktov.
Ostatné informácie o tovare, prístup do katalógu, recenzie a pod. nie sú registráciou
podmienené.


Môžem tieto dáta zmeniť alebo odstrániť?


V prípade, že chcete Vašu registráciu úplne zrušiť a doteraz ste neurobili žiadnu
objednávku, stačí poslať e-mail na violabakery@violabakery.sk


Rozsah osobných údajov


Rozsah osobných údajov ktoré spracúvame minimalizujeme do miery naplnenia
kvality našich služieb pre vás, plnohodnotné plnenie zákonných povinností, a
ochranu našich oprávnených záujmov. Spracúvame osobné údaje našich
zákazníkov, ako aj osobné údaje našich potenciálnych zákazníkov, ktorí nám na to
dali súhlas.


Kategórie osobných údajov, ktoré spracúvame:


- Základné údaje: vaše meno a priezvisko, adresa bydliska, 
- Kontaktné údaje: e-mail, telefónne číslo, alebo kontaktná adresa.

 


Cookies

 

Čo sú to Cookies?


Cookies sú krátke textové súbory, ktoré si internetový prehliadač ukladá na
pamäťové médium v počítači alebo zariadení
EASYFOOD, s.r.o používa na svojich stránkach tieto typy cookies:
- Dočasné cookies slúžia napr. po prihlásení sa ku službe na identifikáciu
používateľa po dobu prihlásenia. Bez týchto cookies niektoré naše služby nemusia
vôbec fungovať, alebo môže byť ich funkčnosť obmedzená. Dočasné cookies sa pri
vypnutí prehliadača automaticky vymažú.
- Permanentné cookies zostávajú uchované v prehliadači aj po vypnutí počítača, a
to najviac po dobu 24 mesiacov. V týchto cookies bývajú nastavenia používateľa a
slúžia teda na zvýšenie jeho komfortu pri využívaní našich služieb, prípadne slúžia
na štatistické alebo reklamné účely.
Aké osobné údaje spracovávame? - cookies
Súbory cookies zhromažďujú informácie o používaní našich webových stránok. Tieto
informácie zahŕňajú typ internetového prehliadača a operačného systému, ktorý
používate, názov domény miesta, z ktorého sa pripájate (IP adresa), dátum, čas a
trvanie návštevy, počet návštev, priemerný čas strávený na našich webových

stránkach a stránky, ktoré zobrazujete. Súbor cookies obsahuje tiež jedinečné
identifikačné číslo, ktoré identifikuje váš prehliadač. To nám pomáha rozpoznať váš
prehliadač, keď znovu navštívite naše webové stránky. Rovnako sledujeme, ako
vyhľadávate na našich webových stránkach a aký tovar si prezeráte. Tieto informácie
sú považované za osobný údaj, keďže ide o váš online identifikátor, a preto s týmto
údajom nakladáme so zvýšenou starostlivosťou.


Účely spracovania osobných údajov - cookies


Správca môže zákonne používať súbory cookies za účelom merania návštevnosti
webu a prispôsobenie zobrazenie webových stránok, pretože sú spracovávané na
základe oprávneného záujmu správcu podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR, nie je teda
potrebný Váš súhlas. Dáta, ktoré zhromažďujeme, môžu byť tiež použité pre
marketingové účely priamo Vám na mieru, k tomu ale potrebujeme Váš súhlas.
Súhlas s používaním súborov cookies udeľuje užívateľ kliknutím na príslušné políčko
v informačnej lište, ktorá sa mu zobrazí na našich stránkach. Ak si neprajete cookies
ukladať, môžete ich deaktivovať vo vašom internetovom prehliadači vzhľadom na
skutočnosť, že ide tiež o váš osobný údaj.
Zmenou nastavenia webového prehliadača môže užívateľ aj po udelení tohto
súhlasu kedykoľvek používanie cookies súborov jednoducho zakázať (vrátane
cookies tretích strán). Blokovanie cookies vo webovom prehliadači nájdete v popise
jeho nastavenia. V prípade zákazu používania cookies v prehliadači však niektoré
časti stránok nemusia správne fungovať.
Cookies používame, aby sme mohli užívateľom prispôsobiť obsah. Zároveň slúžia k
analýzam a štatistickému vyhodnocovaniu používania služieb a obsahu.
Čo to znamená spracúvanie osobných údajov?
Spracúvanie osobných údajov je spracovateľská operácia alebo súbor
spracovateľských operácií s osobnými údajmi, alebo so súbormi osobných údajov, a
to najmä ich získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovanie,
uchovávanie, zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, poskytovanie
prenosom, šírením alebo iným spôsobom, preskupovanie alebo kombinovanie,
obmedzenie, vymazanie, bez ohľadu na to, či sa vykonáva automatizovanými
prostriedkami alebo neautomatizovanými prostriedkami.
Zjednodušene, ide o zhromažďovanie osobných údajov, ich ukladanie na nosiče
informácií, sprístupňovanie, úpravu alebo zmenu, vyhľadávanie, používanie,
odovzdávanie, šírenie, zverejňovanie, uchovávanie, výmenu, triedenie alebo
kombinovanie, blokovanie a likvidáciu.


Účely spracúvania osobných údajov


Vaše osobné údaje spracúvame predovšetkým pre potrebu dodávky našich služieb.


Táto činnosť zahŕňa:
- príjem a spracovanie objednávok

- vystavovanie faktúr a daňových dokladov
- evidenciu platieb


Pre riadne splnenie si všetkých zákonných povinností, spracúvame osobné
údaje aj pre tieto účely:


- obchodná komunikácia
- príjem a spracovanie objednávok
- evidenciu platieb
- vedenie účtovníctva
- správa registratúry
- vybavovania reklamácií a sťažností
- v niektorých prípadoch aj pre riešenie súdnych sporov a mimosúdneho vymáhania
pohľadávok
Vaše osobné údaje nespracúvame na účely informovania o našich produktoch a
službách pre priamy marketing.


Právne základy spracúvania osobných údajov


Vaše osobné údaje spracúvame v súlade so zákonom, iba na základe právnych
základov v prípadoch keď:
- je spracúvanie osobných údajov nevyhnutné pre splnenie objednávky a vy ste
zmluvnou stranou, alebo je spracúvanie vašich osobných údajov nevyhnutné v rámci
nášho oprávneného záujmu, ktoré sledujeme a ním je predovšetkým ponuka a predaj
služieb našim zákazníkom.

Komu údaje sprístupňujeme - Kategórie príjemcov /sprostredkovatelia


Osobné údaje môžu byť pri spracúvaní poskytnuté nasledujúcim kategóriám
príjemcov:


Vaše osobné údaje nezverejňujeme, nesprístupňujeme, neposkytujeme žiadnym
iným subjektom, s výnimkou situácii opísaných nižšie, kedy vaše osobné údaje majú
k dispozícii naši zamestnaci, niektorí naši dodávatelia a sprostredkovatelia, ktorí ich
spracúvajú pre nás, na základe našich pokynov a v súlade s týmto dokumentom. Pri
tom dodržiavajú všetky potrebné bezpečnostné, technické a organizačné opatrenia,
aby vašim osobným údajom poskytli požadovanú ochranu.
Napríklad môže ísť o externé spoločnosti spravujúce naše systémy či iné služby
zabezpečujúce riadny chod spoločnosti a spracúvanie osobných údajov. S
uvedenými sprostredkovateľmi máme uzatvorenú zmluvu o spracúvaní osobných
údajov a tiež sú viazaní dodržiavaním striktných pravidiel na ochranu osobných
údajov, vrátane dodržiavania mlčanlivosti tak, aby bol dodržaný čo najvyšší štandard
právnej ochrany zodpovedajúci požiadavkám platných právnych predpisov v
Slovenskej republike.
Odovzdanie vašich osobných údajov štátnym organizáciám je len na základe zákona
alebo právoplatných úradných či súdnych rozhodnutí v súlade s právnymi predpismi
Slovenskej republiky.

Prevádzkovateľ vyhlasuje, že nedochádza k prenosu osobných údajov do tretích
krajín, a vaše údaje sú uložené na serveroch lokalizovaných v EÚ. Ak by náhodou
došlo k prenosu do tretích krajín, je to spôsobené technickými operáciami našich
sprostredkovateľov, ktorí sú veľké nadnárodné korporácie (google, facebook...), a
preto v sprostredkovateľských zmluvách, ktoré máme s nimi uzavreté, sú bezpečnosť
vašich údajov, ako aj prenos údajov mimo EÚ do maximálne možnej miery ošetrené.


Doba uschovávania osobných údajov


Osobné údaje sa u prevádzkovateľa uchovávajú na uvedené účely po dobu 10 rokov
ak osobitné právne predpisy (daňové, pracovnoprávne, archivácia, účtovnícke
predpisy) neustanovujú inak alebo pokým svoj súhlas neodvoláte (za podmienky, že
nie sme osobitným predpisom viazaní váš údaj ďalej archivovať). V časovom období
od poskytnutia súhlasu do jeho odvolania je spracovanie vašich osobných údajov
zákonné, aj keď ste svoj súhlas po jeho poskytnutí odvolali.


Osobné údaje osôb mladších ako 16 rokov


Náš internetový obchod nie je určený pre deti mladšie ako 16-rokov. Osoba mladšia
ako 16-rokov môže náš internetový obchod používať iba, ak na to udelí súhlas jeho
zákonný zástupca (rodič, alebo poručník).


Aké sú Vaše práva, kde a ako ich môžete uplatniť?


Ako dotknutá osoba, t. j. osoba, ktorej osobné údaje sa spracovávajú - máte právo
byť informovaný o údajoch prevádzkovateľa - t.j. osoby, ktorá vaše údaje
spracováva.
Prevádzkovateľom na účely spracovania osobných údajov je: EASYFOOD, s.r.o,
Ríbezľová 7, Nitra 94901, IČO: 47112891, IČ DPH: SK 2023751301, zapísaná v OR
Okresného súdu Nitra oddiel: Sro vložka č. 34087/N
Vaše práva môžete uplatniť zavolaním na telefónne číslo +421 915 115 634,
písomne na EASYFOOD, s.r.o, Ríbezľová 7, Nitra
94901, violabakery@violabakery.sk, 0915115634.
Kontaktná osoba: Mgr. Monika Pechočiaková- konateľ, violabakery@violabakery.sk

 

Pri spracúvaní vašich osobných údajov sme pripravený vykonávať Vaše práva.


1. Máte právo na prístupu k svojim osobných údajov, ako aj právo vedieť na
aký účel sú spracúvané, kto sú príjemcovia vašich osobných údajov, aká je
doba spracúvania. Ak chcete vedieť, ktoré konkrétne údaje uchovávame k
vašej osobe, radi vám ich na požiadanie poskytneme písomne.
2. Máte právo na opravu, pokiaľ sú vaše osobnú údaje nesprávne alebo sa
zmenili, kontaktuje nás, pre ich doplnenie v prípade výskytu akýchkoľvek
nesprávností/neúplností. V prípade že ste registrovaný zákazník v eshope,
zmeny môžete vo svojom profile vykonať sám.
3. Máte právo na výmaz „právo na zabudnutie" osobných údajov, pokiaľ sú
nesprávne, alebo spracúvané nezákonne. Právo na vymazanie poskytnutých

osobných údajov sa uplatní aj v prípade, ak odvoláte svoj súhlas so
spracúvaním vašich osobných údajov. Právo na vymazanie vašich
osobných údajov však nie je absolútne. Ak vaše údaje potrebujeme na
plnenie našich zákonných povinností, ktoré nám ukladajú daňové zákony,
účtovnícke predpisy a ďalšie osobitné právne predpisy; na tento účel plnenia
našich zákonných povinností ich budeme musieť ďalej spracovávať.
4. Ak sú vaše osobné údaje spracúvané na základe súhlasu, máte právo
kedykoľvek svoj súhlas odvolať, bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť
spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.
Odvolanie súhlasu je rovnako jednoduché ako jeho udelenie: nám napíšete na
kontaktný e-mail: monika@easy-food.sk
5. Máte právo na obmedzenie spracúvania, pokiaľ si želáte budeme údaje
spracúvať iba na najnutnejšie zákonné dôvody, alebo vôbec.
6. Máte právo namietať a automatizované individuálne rozhodovanie, pokiaľ
zistíte, alebo si myslíte, že toto spracúvanie je nezákonné, alebo v rozpore s
vašimi právami.
7. Máte právo na prenosnosť údajov, ak si želáte preniesť ich k inému
prevádzkovateľovi, poskytneme vám ich v zodpovedajúcom formáte, ak tomu
nebudú brániť iné technické, alebo zákonné prekážky.

 

Všetky vaše žiadosti pri uplatňovaní vašich vyššie uvedených práv, námietku proti
oprávnenému záujmu prevádzkovateľa či súhlas so spracúvaním osobných údajov,
vybavíme do 48 hodín od doručenia; v prípade komplikovanej žiadosti najneskôr do
30 dní od doručenia žiadosti. Ak bude ale vaša žiadosť zjavne neodôvodnená, alebo
opakovaná, sme oprávnený účtovať si primeraný administratívny poplatok na
pokrytie nákladov spojených s poskytnutím tejto služby.

 

Dozorným orgánom nad spracúvaním osobných údajov je Úrad na ochranu
osobných údajov Slovenskej republiky. V prípade, ak na Vašu žiadosť nebudeme
reagovať do 30 dní od jej doručenia, máte právo obrátiť sa na Úrad na ochranu
osobných údajov podľa ust. § 100 zákona č. 18/2018 Z. z. v platnom a účinnom
znení (konanie o ochrane osobných údajov). Týmto ustanovením nie je dotknuté
Vaše oprávnenie, obrátiť sa so svojím podnetom na Úrad na ochranu osobných
údajov priamo - právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad pre
ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07
Bratislava 27, Slovenská republika, IČO: 36 064 220, tel. č.: +421 2 3231
3220, https://dataprotection.gov.sk/uoou/

 

Vaše osobné údaje sú v bezpečí


Bezpečnosť vašich osobných údajov je pre nás prvoradá. Implementovali sme rôzne
bezpečnostné systémy na ochranu údajov. S vylepšovaním technológií vylepšujeme
aj tieto bezpečnostné systémy, využívame kontrolu prítomnosti vírusov, antivírové
programy a viacúrovňový firewall. Zároveň osoby - zamestnanci či sprostredkovatelia
- ktoré prichádzajú do kontaktu s vašimi údajmi, sú náležite poučení o povinnosti
zachovávať mlčanlivosť a komunikácia s nimi prebieha cez šifrovanú komunikáciu.

 

Pre zabezpečenie osobných údajov pred ich sprístupnením neoprávneným osobám,
máme funkčné technické zabezpečenie a postupy, ktoré sú spracované v

bezpečnostnej smernici. Zároveň pravidelne aktualizujeme záznamy o
spracovateľských činnostiach.

 

Ak by došlo k napadnutiu našich systémov hackerským útokom, či inak by bol náš
systém napadnutý a vznikla by čo i len hrozba úniku dát, budete do 72 hodín
informovaní našou podporou o prijatých opatreniach a zároveň v tej istej lehote
budeme komunikovať aj s dozorným orgánom v oblasti ochrany osobných údajov v
SR - s Úradom na ochranu osobných údajov.

 

Zmeny v podmienkach o ochrane osobných údajov


Ak sa rozhodneme zmeniť podmienky o ochrane osobných údajov, uverejníme ich na
tejto stránke.

bottom of page